Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни

Във връзка с отмяната на Директива 95/46/EO (Общ регламент относно защитата на данните) и влизането в сила от 25.05.2018 на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването и свободното движение на лични данни, КИТТ ООД в качеството си на администратор на лични данни се задължава да обработва информацията, която клиентите предоставят при посещение на нашите уебсайтове в пълно съответствие с нормативната уредба за защита на личните данни.

Политиката за защита на личните данни може да бъде променяна и актуализирана с оглед привеждането й в съответствие с евентуални промени в българското и приложимото европейско законодателство, както и евентуални промени в дейността на КИТТ ООД.

КИТТ ООД събира и обработва лични данни законосъобразно и единствено за целите, за които данните са събрани. Служителите на КИТТ ООД cа обвързани със задължение за спазване на поверителност. При желание от страна на клиента КИТТ ООД ще ви информира за законно установения срок и регламента по съхраняване на личните данни.

КИТТ ООД спазва следните принципи при обработка на личните данни на клиента:

– личните данни се събират при наличие на законово или договорно основание, както и при наличие на изрично съгласие от страна на субекта;
– личните данни се събират за конкретни, точно определени и законни цели;
– личните данни се обработват добросъвестно, като същите не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели;
– личните данни са конкретни и точни, в обем, необходим за изпълнение на съответната дейност, като същите своевременно се актуализират;
– личните данни се заличават или коригират, когато са неточни или не съответстват на целите, за които се обработват;
– личните данни се обработват за период, не по-дълъг от необходимия за целите, за които са събрани.

Предоставянето на лични данни от служители и контрагенти на КИТТ ООД е задължително законово основание.
Предоставянето на лични данни на останалите субекти на данни е договорно основание.

В случай, че субект на данни не желае да предостави свои данни, с него не може да бъде сключен договор, не може да бъде получател на каквато и да е услуга и не може да получи преддоговорна информация за услуги, осъществявани от КИТТ ООД и пътувания, за които КИТТ ООД действа като туроператор или туристически агент.

СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

КИТТ ООД събира следните лични данни:
ЛИЧНИ ДАННИ: имена, ЕГН, номер и данни от лична карта или международен паспорт, адрес, телефон, имейл адрес.
ЧУВСТВИТЕЛНИ ЛИЧНИ ДАННИ: данни за здравето, хранителни предпочитания и други специфични данни.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

КИТТ ООД гарантира, че личните данни на клиентите няма да бъдат предоставяни на трети лица (държавни органи, юридически или физически лица) освен в случаите когато КИТТ ООД има:
– Изричното съгласие на клиента;
– Информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство на Република България имат право то да изискват и събират такава информация и търговецът е длъжен да я предостави по силата на закона;
– Информацията е необходима на трети лица за надлежното изпълнение на услугите съгласно сключен договор между КИТТ ООД и клиента – например, на авиокомпании, транспортни фирми, хотели, туроператори, застрахователни компании и други оператори на услугите, които са част от туристическия пакет или представляват отделна услуга за изпълнение от страна на КИТТ ООД по договор с клиента.

ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Във връзка с възлагане на изпълнението на условията по договор клиентите доброволно предоставят лични и идентификационни данни на КИТТ ООД, като клиентите са информирани за правата си на субект на лични данни, а именно право на достъп, коригиране (ако данните са неточни или клиентът желае да ги промени), изтриване, възражение срещу обработването на личните данни и т.н.). Нашите служители са обвързани със задължение за спазване на поверителност. При желание от страна на клиента КИТТ ООД ще ви информира за законно установения срок и регламента по съхраняване на личните данни.

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

Защитата на вашите лични данни е постоянна грижа на КИТТ ООД. Ние ползваме модерни технологии и процедури за защита от неразрешен достъп, ползване или разкриване. Данните се съхраняват на компютърни системи с ограничен достъп, които се намират в контролирани съоръжения, като защитата се обезпечава и чрез шифроване, какъвто е протоколът Secure Socket Layer (SSL).

ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

При посещение на нашия уебсайт, сървърите ни съхраняват данните за ползваните от вас браузъри и оперативни системи, уеб страниците, които посещавате при нас, датата на вашето посещение, както и за срок от седем дни IP-адреса с цел защита, например за разпознаване на атаки към нашите сайтове. С изключение на IP-адреса, личните ви данни се съхраняват само тогава, когато вие ги предоставяте, например, при регистрация или за изпълняване на услугите по договор.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

Страницата на КИТТ ООД използва бисквитки (“cookies”), за да подобри представянето на информацията и да предостави персонализирани, релевантни и надеждни услуги на потребителите.

Може да забраните използването на бисквитки в настройките на Вашия web браузър, но това може да повлияе негативно на функционалността на тази страница.

Тази страница използва няколко категории постоянни бисквитки (“persistent cookies”). Всички бисквитки се генерират и използват от страна на КИТТ ООД (“first-party cookies”), с изключение на бисквитки за статистически цели на Google (“third-party cookies”).

Фунционалните бисквитки ни позволяват да предложим допълнителни възможности за употреба на този web сайт. Съдържат техническа, неперсонифицираща информация за устройството за достъп, което използвате (вид и версия на браузъра, операционната система, размерите на прозореца, резолюцията на дисплея, поддържаните технологии и др.). Тази информация ни позволява да визуализираме качествено и адаптивно съдържанието на тази страница и позволява сигурна и надеждна оторизация при обслужването на нашите клиенти.

Информацията, получена от функционалните бисквитки, не се споделя с трети лица.

Статистически (проследяващи) бисквитки се използват за проследяване на страниците, които посещавате в този web сайт. Информацията, която съхраняваме, се агрегира и не съдържа никакви лични данни. Данните се използват за статистически и аналитични цели, които ни позволяват да предложим по-добри услуги и продукти на нашата аудитория, както и по-релевантна информация по време на Вашето използване на тази страница.

Този сайт използва Google Analytics за статистически цели. Споделената статистическа информация с Google не съдържа никакви лични и/или други персонифициращи данни. Тази информация е обект на политиката за конфиденциалност на Google.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Продължаващото използване от Ваша страна на тази страница означава съгласие с политиката за използване на бисквитки на КИТТ ООД. Ако имате въпроси по отношение на нашите мерки и правила относно защитата на личните данни, моля изпратете съобщение през контактна форма на сайта.

Онлайн резервационната система се управлява от dpb търговска марка собственост на КИТТ ООД (удостоверение за регистрация № 5482 / BG130624711)